Skip to content
Designer
Spokojenost klienta
je naším cílem

02 | O mně

Čím se odlišuji?

Mgr. Petr Látal je zakladatelem úspěšně rostoucí advokátní kanceláře působící zejména v Ústeckém kraji. Cílem kanceláře je osobní přístup ke klientovi. Osobní přístup, který poskytujeme, je nedílnou součástí našeho úspěchu.

Důraz na otevřenou komunikaci Vám pomáhá porozumět možnostem vašeho případu. Je to také nejlepší způsob, jak můžeme poznat Vaše zájmy a vyřešit tak problém ve Váš prospěch. Klademe důraz na důvěru mezi klientem a advokátem.

Pracovní zkušenosti

V oboru práva se aktivně pohybuje již od roku 2006. Zkušenosti získal působením v Advokátní kanceláři Narcis Tomášek & partneři, Krajském soudu v Ústí nad Labem a Exekutorském úřadu Děčín.

V současnosti řídí svoji advokátní kancelář, působí také jako radní pro legislativu Statutárního města Děčín, spolupracuje s Probační a mediační službou ČR na problematice odškodňování obětí trestných činů a poškozených.

V rámci aktivního působení v právní profesi získal znalosti zejména z oboru občanského práva, rodinného práva, pracovního práva, obchodního práva, správního práva, trestního práva, insolvenčního a exekučního práva, dopravního práva. Následně se specializací na trestní právo a pomoc obětem trestných činů a poškozeným.

Zejména pak zastupování obětí a poškozených ve všech řízeních při uplatnění jejich nároků.

V současnosti jsem samostatným advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním č. 16458 a Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedeném u Ministerstva spravedlnosti pod ID ADV000192.

Přednášková činnost na téma obětí trestných činů a poškozených v rámci spolupráce s Probační a mediační službou ČR pro nejrůznější neziskové organizace, samotnou Probační a mediační službu, zástupce Policie ČR apod., za účelem vyzdvižení postavení obětí trestných činů a poškozených při uplatňování jejich nároků.

03 | O kanceláři

Jsme dynamická advokátní kancelář, která poskytuje komplexní právní služby na území České republiky v oblasti práva soukromého i veřejného. Se specializací na oběti trestných činů a poškozené.

Disponujeme zkušenosti s úpravou smluvních vztahů i dalšími běžnými právními a poradenskými úkony v oborech těchto klientů.

Zajišťujeme pro naše klienty zastupování v soudním řízení a ve správním řízení před správními úřady a jinými institucemi, včetně řízení o řádných či mimořádných opravných prostředcích.

Advokát je rovněž oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a provádět autorizovanou konverzi dokumentů (z listinné podoby do elektronické a naopak).

Advokátní kancelář dále zajišťuje právní služby spojené s advokátní úschovou finančních prostředků, listin či cenných papírů.

Externě spolupracuji:

Specializovanými advokátními kancelářemi po celé České republice a Německu
Probační a mediační služba ČR (zejm. Děčín, Ústí nad Labem, Teplice)
Soudní znalci a lékaři z oboru zdravotnictví (zejm. obecného lékařství, psychologie, psychiatrie)
Soudní znalci z oboru stanovování výše materiální a nemateriální újmy
Soudní znalci z oboru oceňování movitých a nemovitých věcí
Soudními exekutory (zejm. Děčín, Praha)
Soudními překladateli cizích jazyků (zejm. angličtina, němčina, polština)
Notáři (zejména Děčín)

Spolupracující advokát Mgr. Vít Pavko, se sídlem Děčín

04 | Právní služby

S čím jsem připraven Vám pomoci?

Občanské, obchodní, exekuční, rodinné a insolvenční právo, právo nemovitých věcí, trestní právo.

Zastupování v občanskoprávních či správních řízeních

Závazkové právo

Všechny druhy smluv, zejména kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva, smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce, smlouva o úvěru, smlouva o smlouvě budoucí, zástavní smlouva, nájemní a podnájemní smlouva, smlouva o postoupení pohledávky, smlouva o přistoupení k dluhu, smlouva o narovnání.

Kompletní vymáhací a exekuční agenda

Rozvodové právo
Majetkové vypořádání manželů.
Úprava styku, výchovy a výživy k nezletilým dětem

Sepis veškerých smluv týkajících se nemovitých věcí
Kupní, darovací a směnná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, smlouvy o zřízení služebnosti, zástavního práva či předkupního práva, nájemní a podnájemní smlouva.
Právní služby při správě nemovitých věcí
Nájemní a podnájemní vztahy.

Insolvenční právo
Sepisování návrhů na povolení oddlužení.

Obhajoba obviněných v trestních řízeních

05 | Oběti a poškození

Naše kancelář se specializuje na pomoc obětem trestných činů a poškozeným, včetně všech rodinných příslušníků.

Zajišťujeme právní zastoupení v trestním řízení, občanskoprávním řízení, v řízení před Ministerstvem spravedlnosti, mimo jiné jednáme s pojišťovnami o vyplacení plnění z titulu pojištění apod.

S ohledem na skutečnost, že advokát je zapsaný v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedeném u Ministerstva spravedlnosti, je kompletní analýza Vašeho případu bezplatně.

Klient se tak nemusí bát, že bude vydávat další a další finanční prostředky na to, aby se domohl svých nároků.

S klienty je tak sjednávána zejména podílová odměna až z vymoženého plnění, do té doby činí advokát vše pro klienta „bezplatně“.

Nejčastějšími příčinami vzniku majetkové a nemajetkové újmy jsou dopravní nehody, pracovní úrazy a nemoci z povolání, profesní pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování zdravotnické péče, škodní události v běžném občanském životě.

Naše kancelář zajišťuje pro klienty získání maximální možné satisfakce ve formě peněžitých prostředků.

Například:

• oběti trestných činů a poškození, jejich příbuzní a osoby blízké
• dopravní nehody
• pracovní úrazy
• nemoci z povolání

Přednosti zastoupení

• nezatížení oběti trestných činů a poškozených institucemi jako je Policie ČR, soud, Probační a mediační služba, pojišťovny, ČKP, Ministerstvo spravedlnosti apod., za již tak těžké životní situace
• uplatnění majetkové a nemajetkové újmy za oběti trestných činů a poškozené, mj. i za všechny ostatní členy rodiny
• zajištění vypracování judikaturou požadovaných znaleckých posudků z oboru stanovení materiální a nemateriální újmy, v případech, kdy je to vyžadováno
• řešení veškerých sporných záležitostí ve prospěch oběti trestných činů a poškozených
• zajištění následné psychiatrické a psychologické péče u specializovaných odborníků

Naše advokátní kancelář staví na spokojených klientech a odlišuje se od ostatních tím, že za tak tíživé situace se snaží zajistit v rámci spolupráce s odborníky v daných profesích i další služby pro klienty jako je péče psychiatra, psychologa, zdravotních zařízení apod.

06 | Odměna advokáta

Jak se určuje odměna advokáta?

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li odměna advokáta takto určena, řídí se mimosmluvní odměna ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Smluvní odměna advokáta může být domluvena takto:

• Odměna časová (hodinová sazba)
• Odměna úkonová

• Odměna paušální
• Odměna podílová (dle výsledku ve věci)

Vedle odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů (cestovné, soudní a jiné poplatky, znalečné apod.) a náhrada za promeškaný čas.

Hodinová sazba právních služeb

Od 1.500,- Kč / hod. bez DPH 21 %. Základní hodinová sazba se stanovuje dle náročnosti a množství poskytovaných právních služeb.

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

07 | Reference klientů

REF - 01
Image is not available
Napadení

For the serious traveller, Traveller Magazine is a mine of information, keeping you up-to-date with the latest trends in travel and tourism.

Moc si Vás vážíme nejen za Vaše právní služby, ale i zajištění psychologické pomoci, bez níž bychom to nezvládli. Vymožené finance jsou pro nás nyní novým začátkem a naše rodina tak může zase fungovat.

For the serious traveller, Traveller Magazine is a mine of information, keeping you up-to-date with the latest trends in travel and tourism.

Jiří Č.

REF - 02
Image is not available
Pracovní úraz

For the serious traveller, Traveller Magazine is a mine of information, keeping you up-to-date with the latest trends in travel and tourism.

Děkuji Vám za veškerou pomoc a pochopení při řešení mého pracovního úrazu. Bez Vás bych si nedovedl představit, že mohu získat tolik peněz, aniž bych se tím zabýval a naopak jsem mohl rehabilitovat.

For the serious traveller, Traveller Magazine is a mine of information, keeping you up-to-date with the latest trends in travel and tourism.

Honza D.

REF - 03
Image is not available
Dopravní nehoda

For the serious traveller, Traveller Magazine is a mine of information, keeping you up-to-date with the latest trends in travel and tourism.

Chtěli bychom poděkovat za komplexní právní služby, kdy nám bylo vše vysvětleno do všech podrobností. Především nám byla již na počátku uhrazena záloha od pojišťovny a pojišťovna v závěru také vše uhradila.

For the serious traveller, Traveller Magazine is a mine of information, keeping you up-to-date with the latest trends in travel and tourism.

Martina K.

previous arrow
next arrow

08 | Kontakty

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Petr Látal

Adresa: Masarykovo nám. 191/18, 405 02 Děčín 1
Telefon: (+420) 604 511 512
Telefon: (+420) 608 608 706
Email: info@aklatal.cz
Datová schránka: rtz9mcj

IČ: 04296656
DIČ: CZ8411022367
Evid. č. ČAK: 16458
Číslo účtu: 115-1200040247/0100

Napište mi, kdy a jak vás mohu kontaktovat:

Vaše jméno
Telefon
Email
Vaše zpráva *

Kde nás najdete

mapa 1