Skip to content
Designer
Spokojenost klienta
je naším cílem

02 | O mně

Čím se odlišuji?

V roce 2015 jsem založil advokátní kancelář, zpočátku působící výhradně na Děčínsku s generální praxí, avšak v dnešní době se jedná o specializovanou advokátní kancelář působící v rámci celé České republiky. Nejdůležitějším prvkem kanceláře je přístup ke klientovi a dosažení maximálního úspěchu. Osobní přístup, který poskytujeme, je tak nedílnou součástí našeho úspěchu.

Důraz na otevřenou komunikaci Vám pomáhá porozumět možnostem vašeho případu. Je to také nejlepší způsob, jak můžeme zajistit výsledek ve Váš prospěch. Klademe důraz na důvěru mezi klientem a advokátem.

Pracovní zkušenosti

V oboru práva se aktivně pohybuji již od roku 2006. Základní právní zkušenosti jsem získal působením v advokátní kanceláři s generální praxí, Krajském soudu v Ústí nad Labem a Exekutorském úřadu Děčín. Působil jsem taktéž jako radní pro legislativu Statutárního města Děčína, kde jsem získal zejména zkušenosti v jednání s lidmi za účelem dosažení cílů či prosazení práva.

V současnosti se věnuji řízení své advokátní kanceláře, spolupracuji s Probační a mediační službou ČR na problematice odškodňování obětí trestných činů a poškozených a jinými organizacemi poskytující psychologickou pomoc obětem trestných činů.

V rámci aktivního působení v právní profesi jsem získal znalosti zejména z oboru občanského práva, rodinného práva, pracovního práva, obchodního práva, správního práva, trestního práva, insolvenčního a exekučního práva, dopravního práva. Postupem času jsem se však přiklonil k teorii, že advokát by měl mít specializaci. Z tohoto důvodu jsem se začal specializovat na trestní a občanské právo související s odškodňování obětí trestných činů a poškozených a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Mám za to, že díky specializaci může advokát poskytnout profesionální služby.

V současnosti jsem samostatným advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním č. 16458 a Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedeném u Ministerstva spravedlnosti pod ID ADV000192. Přednášková činnost na téma obětí trestných činů a poškozených v rámci spolupráce s Probační a mediační službou ČR pro nejrůznější neziskové organizace, samotnou Probační a mediační službu, zástupce Policie ČR apod., za účelem vyzdvižení postavení obětí trestných činů a poškozených při uplatňování jejich nároků.

03 | O kanceláři

Jsme dynamická advokátní kancelář, která poskytuje specializované právní služby na území celé České republiky v oblasti práva soukromého i veřejného. Se specializací na oběti trestných činů a poškozené a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Disponujeme zkušenosti s úpravou smluvních vztahů i dalšími běžnými právními a poradenskými úkony v oborech těchto klientů.

Zajišťujeme pro naše klienty zastupování v soudním řízení, dědickém řízení a u jiných institucí jako jsou např. pojišťovny apod., včetně řízení o řádných či mimořádných opravných prostředcích.

Advokát je rovněž oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a provádět autorizovanou konverzi dokumentů (z listinné podoby do elektronické a naopak).

Externě spolupracuji:

• specializovanými advokátními kancelářemi po celé České republice a Německu
• Probační a mediační služba ČR (zejm. Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Liberec, Jablonec nad Nisou)
• soudní znalci a lékaři z oboru zdravotnictví (zejm. obecného lékařství, psychologie, psychiatrie)
• soudní znalci z oboru stanovování výše materiální a nemateriální újmy
• soudní znalci z oboru oceňování movitých a nemovitých věcí
• soudními exekutory (zejm. Děčín, Praha)
• soudními překladateli cizích jazyků (zejm. angličtina, němčina, polština)
• notářem (Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA; Děčín)
• realitní kanceláří (AVANZA s.r.o.)

04 | Právní služby

S čím jsem připraven Vám pomoci?

Občanské, trestní, exekuční, právo nemovitých věcí. Zastupování v občanskoprávních či trestních řízení, při jednání s pojišťovnami, ČKP (Českou kanceláří pojistitelů) a jinými institucemi.

S ohledem na specializaci poskytujeme služby v těchto třech právních oblastech:

Oběti trestných činů a poškození
• zastupování v občanskoprávních řízení před soudy
• zastupování v trestních řízeních od zahájení vyšetřování až po vydání rozhodnutí o vině a náhradě škody
• zastupování v dědických řízeních o pozůstalosti
• zastupování v řízeních pojišťovnami a ČKP (Českou kanceláří pojistitelů)
• vymáhání odškodnění

Vypořádání spoluvlastnictví a zaniklého společného jmění manželů
• zastupování v občanskoprávních řízení před soudy
• sepisování veškeré smluvní dokumentace při vypořádání spoluvlastnictví a zaniklého společného jmění manželů
• zajištění ocenění nemovitostí

Nemovitosti
• veškeré služby související s převody nemovitostí

05 | Oběti a poškození

Specializuji se na pomoc obětem trestných činů a poškozeným, včetně všech rodinných příslušníků. Zajišťuji právní zastoupení v trestním řízení, občanskoprávním řízení, v řízení před Ministerstvem spravedlnosti, mimo jiné jednáme s pojišťovnami či ČKP (Českou kanceláří pojistitelů) o vyplacení plnění z titulu pojištění odpovědnosti, garančního fondu ČKP apod.

S ohledem na skutečnost, že jsem jako advokát zapsaný v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedeném u Ministerstva spravedlnosti (pod ID ADV000192), je kompletní analýza Vašeho případu bezplatná. Tímto chci zamezit předsudku, kdy klient i bezplatně může získat povědomí o svých možnostech.
Oběti trestných činů a poškození se tak nemusí bát, že budou vydávat další a další finanční prostředky na to, aby se domohl svých nároků.

S klienty je tak sjednávána zejména podílová odměna až z vymoženého plnění, do té doby činí advokát vše pro klienta „bezplatně“ včetně veškerých nákladů. V některých případech je dokonce hrazena odměna a náklady zcela státem.

Nejčastějšími příčinami vzniku majetkové a nemajetkové újmy jsou dopravní nehody, pracovní úrazy a nemoci z povolání, profesní pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování zdravotnické péče, fyzické ublížení na zdraví jinou osobou či psychické strádání způsobené jinou osobou a v neposlední řadě škodní události v běžném občanském životě.
Zajišťuji pro klienty získání maximální možné satisfakce ve formě peněžitých prostředků.

Například:

• oběti trestných činů a poškození, jejich příbuzní a osoby blízké
• dopravní nehody
• pracovní úrazy
• nemoci z povolání
• ublížení na zdraví
• týrání

Přednosti zastoupení

• nezatížení oběti trestných činů a poškozených institucemi jako je Policie ČR, soud, Probační a mediační služba, pojišťovny, ČKP, Ministerstvo spravedlnosti apod., za již tak těžké životní situace
• uplatnění majetkové a nemajetkové újmy za oběti trestných činů a poškozené, mj. i za všechny ostatní členy rodiny
• zajištění vypracování judikaturou požadovaných znaleckých posudků z oboru stanovení materiální a nemateriální újmy, v případech, kdy je to vyžadováno
• řešení veškerých sporných záležitostí ve prospěch oběti trestných činů a poškozených
• zajištění následné psychiatrické a psychologické péče u specializovaných odborníků

Naše advokátní kancelář staví na spokojených klientech a odlišuje se od ostatních tím, že za tak tíživé situace se snaží zajistit v rámci spolupráce s odborníky v daných profesích i další služby pro klienty jako je péče psychiatra, psychologa, zdravotních zařízení apod.

06 | Vypořádání spoluvlastnictví a zaniklého SJM a převody nemovitostí

Specializuji se také na případy, kdy lidí vlastní společně s další osobou nemovitosti a již nadále nechtějí setrvat ve spoluvlastnictví, ale chtějí nemovitosti: 1/ získat do výlučného vlastnictví nebo 2/ získat finanční prostředky. Další činnost se pak týká řešení vypořádání zaniklého společného jmění manželů, kdy po rozvodu vlastní nemovitý majetek a tento chtějí vypořádat. S tímto vším pak souvisí veškeré služby s převody nemovitostí.

Klientem tak můžete být např. v situacích, kdy
• vlastníte nemovitost s někým jiným ve spoluvlastnictví a chcete nemovitost získat pro sebe či naopak z nemovitosti získat finanční prostředky
• rozvedli jste se a chcete vyřešit nemovitosti, které máte společně s bývalým manželem v zaniklém společném jmění manželů
• řešíte nákup či prodej nemovitostí a chcete zajistit kompletní smluvní dokumentaci a s tím související služby jako např. ověření podpisů, řešení možností financování apod.

Výhody pro klienty
• bezplatná analýza případu s návrhem řešení při první schůzce
• zastoupení v jednání s protistranou a tím snížení stresových situací klienta
• v případech, kdy nelze věc řešit smírnou cestou a podepsáním smluvní dokumentace odpovídající návrhu klienta, zastoupení v občanskoprávním řízení u soudu
• příprava smluvní dokumentace a zajištění přepisu vlastnických práv u příslušného katastrálního úřadu
• s ohledem na spolupráci se soudními znalci, realitními kancelářemi a úvěrovými poradci, zajištění znaleckých posudků, odborných ocenění či možností financování

Spolupracující realitní kancelář AVANZA s.r.o. pro nás zajišťuje kompletní neprávní servis týkající se nemovitostí. Proč právě tato kancelář? Důvodem je profesionální a osobní přístup ke klientům. Díky tomuto dokážeme zajistit pro klienty komplexní služby od A do Z.

06 | Odměna advokáta

Jak se určuje odměna advokáta?

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Není-li odměna advokáta takto určena, řídí se mimosmluvní odměna ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Smluvní odměna advokáta může být domluvena takto:
• Odměna hodinová
• Odměna úkonová
• Odměna paušální
• Odměna podílová (dle výsledku ve věci)

Vedle odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů (cestovné, soudní a jiné poplatky, znalečné apod.) a náhrada za promeškaný čas.
První porada s klientem je bezplatná, pokud toto není ujednáno s klientem dopředu.

07 | Reference klientů

Napadení

“Moc si Vás vážíme nejen za Vaše právní služby, ale i zajištění psychologické pomoci, bez níž bychom to nezvládli. Vymožené finance jsou pro nás nyní novým začátkem a naše rodina tak může zase fungovat.”
Jiří Č.

Pracovní úraz

“Děkuji Vám za veškerou pomoc a pochopení při řešení mého pracovního úrazu. Bez Vás bych si nedovedl představit, že mohu získat tolik peněz, aniž bych se tím zabýval a naopak jsem mohl rehabilitovat.”
Honza D.

Dopravní nehoda

“Chtěli bychom poděkovat za komplexní právní služby, kdy nám bylo vše vysvětleno do všech podrobností. Především nám byla již na počátku uhrazena záloha od pojišťovny a pojišťovna v závěru také vše uhradila.”
Martina K.

08 | Kontakty

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Petr Látal, LL.M., MBA

Adresa: Pohraniční 1385/14, 405 02 Děčín

Telefon: (+420) 605 012 512
Email: latal@aklatal.cz
Datová schránka: rtz9mcj
Web: www.aklatal.cz

IČ: 04296656
DIČ: CZ8411022367
Evid. č. ČAK: 16458

Napište mi, kdy a jak vás mohu kontaktovat:

Vaše jméno
Telefon
Email
Vaše zpráva

Kde nás najdete

mapa 1