Skip to content

GDPR – prohlášení o zpracování osobních údajů

Advokát v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) informuje Klienta o tom, že bude spravovat jeho osobní údaje, a to na základě smlouvy o poskytování právních služeb, přičemž poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – Klienta, která vyplývá z této smlouvy a z povahy výkonu mandátní činnosti.

Účelem zpracování je poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s Klientem.
Příjemci osobních údajů jsou orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelé údržby informačního systému, další příjemci dle potřeb a pokynů Klienta. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení GDPR.

Klient má právo na přístup k osobním údajům, to znamená, že klient má právo od správce – Advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Klient má také právo, aby správce – Advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoli doplnit. Klient má dále právo na výmaz osobních údajů, to představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – Advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o Klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Klient o to požádá.
Klient má právo, aby správce – Advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

 

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – Advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo v zájmu Klienta, má Klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává Klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude Klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – Advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech Klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.